Regulamin

Właścicielem strony internetowej mkaconcept.pl  jest firma:

MKA Concept Marcin Sznajder
ul. Juliana Tuwima 37/6
59-900 Zgorzelec

NIP 9282001994
Regon 388048463

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:  CEIDG MKA Concept

Niniejszy regulamin ma za zadanie uregulowanie formy współpracy między Państwem a nami w taki sposób, aby jasna, zrozumiała i sprawiedliwa dla obydwu stron. Wszelkie oferty i zlecenia opierają się na tym regulaminie. Przyjmując naszą ofertę współpracy i zlecając nam określone w umowie zadania, przyjmują Państwo do wiadomośći i akceptują Państwo ten regulamin.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Ten regulamin dotyczy wszystkich powiązań biznesowych pomiędzy firmą MKA Concept Marcin Sznajder (dalej zwaną agencją) a klientem. 

1.2. Firma MKA Concept nie akceptuje innych, odstępujących od tego regulaminu ustaleń, chyba że ustalenia te zostały ustalone pisemnie i zaakceptowane przez firmę MKA Concept i klienta.

1.3. Regulamin ten obowiązuje wyłączne w aktualnej wersji i tyczy się również umów zawieranych w przyszłość. Najbardziej aktualny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej https://mkaconcept.pl/regulamin-strony/

1.4. Umowa pomiędzy firmą MKA Concept a klientem zostaje zawarta po pisemnym zaakceptowaniu oferty przez klienta oraz pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez agencję. 

1.5. Oferty składane przez agencję stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie są wiążące. W przypadku błędów druku, błędów w obliczeniach lub błędów w pisowni agencja ma prawo do wycofania się ze złożonej oferty. 

1.6. W momencie zawarcia umowy klient nie nabywa praw własności do grafik, rysunków, oprogramowań, layoutów, koncepcji, strategi i innych materiałów oraz dokumentów. Rozprzestrzenianie oraz przekazywanie osobom trzecim wymaga naszej akceptacji. 

2. Współpraca

2.1. Strony umowy powołują główne osoby kontaktowe, pomiędzy którymi przebiega komunikacja na linii agencja-klient oraz klient-agencja w celu wykonania działań, których tyczy się umowa. W przypadku nieobecności np. z urlopu, czy chorobowego, należy wyznaczyć zastępstwo. 

2.2. Strony komunikują się miedzy sobą w równych odstępach czasowych np. raz w tygodniu i informują się nawzajem o postępach lub przeszkodach w wykonywaniu opisanych w umowie działań. 

2.3. W razie potrzeby agencja może wystawić pisemne potwierdzenie zawartych ustaleń pomiędzy wyznaczonymi osobami kontaktowymi.

3. Usługi

3.1. Usługi i wykonywane przez agencję na rzecz klienta oraz ich szczegółowy zakres są spisane w umowie.

3.2. Jeśli w umowie nie zapisano inaczej, agencja nie jest zobowiązana do przekazywania klientowi wszelkich szkiców, planów, layoutów oraz jakichkolwiek plików, czy danych prowadzących do wykonania usługi. 

3.3. Jeśli nie zapisano w umowie inaczej, wszelkie patenty, prawa autorskie, koncepcje nie są przekazywane klientowi na własność. 

3.4. Gdy usługa dotyczy wykonania strony internetowej, to jej prawidłowe funkcjonowanie weryfikowane jest za pomocą wyszukiwarek internetowych Chrome, Firefox, Edge, Safari, wersji aktualnej w momencie przekazania strony klientowi.   

3.5. Podawane terminy są terminami umownymi i nie są zobowiązujące. Wyjątek stanowi pisemne potwierdzenie wykonania usługi, do którego zobowiązuje się agencja. 

3.6. Jeśli dochodzenie praw przez klienta wymaga ustanowienia dodatkowego, zobowiązującego terminu, to termin ten nie może być krótszy niż 2 tygodnie. 

3.7. Za opóźnienia w wykonaniu usługi wynikające z niedopełnienia przez klienta powierzonych mu zadań i obowiązków oraz za opóźnienia wynikające z siły wyższej, agencja nie bierze odpowiedzialności. Klient zobowiązuje się zaakceptować wydłużenie terminu realizacji o czas zwłoki, który wynikł z siły wyższej lub niedopełnieniu obowiązków po stronie klienta.

4. Wsparcie w wykonaniu usługi 

4.1. Klient współpracuje z agencją w celu wykonania zleconej usługi. Oznacza to przede wszystkim terminowe dostarczanie wymaganych informacji, materiałów, informacji dostępowych, danych oraz plików. 

4.2. Przekazywanie przez klienta dane i pliki powinny być zapisane w ogólnodostępnych, możliwych do otwarcia i edytowania plików. Jeśli dostarczone pliki wymagają konwersji do innego formatu, to klient zobowiązuje się pokryć nakłady godzinowe, które zostały na ten cel przeznaczone przez agencję. 

4.3 W przypadku gdy do wykonania usługi niezbędne są oprogramowania i usługi firm trzecich, to zostaną one zamówione w imieniu i na rachunek klienta. Klient zobowiązuje się przekazać agencji stosowne pełnomocnictwa. O wszystkich zamówieniach klient zostanie poinformowany przed finalizacją zakupu

5. Zmiany w umowie, odbiór zamówienia

5.1. Jeżeli klient życzy sobie zmiany ustalonego w umowie zakresu współpracy, musi to nastąpić w formie pisemnej. Firma MKA Concept sprawdzi życzenie klienta i zweryfikuje jego wpływ na zapiski w umowie. Klient zostanie poinformowany o wyniku ustaleń i zostanie mu zaproponowany szczegółowy plan wdrążenia jego życzenia lub zostanie poinformowany, dlaczego jego życzenie nie może być wykonane.

5.2. W przypadku gdy zmiany zaproponowane przez klienta mogą być wdrążone, obie strony ustalą, w jaki sposób i kiedy zostaną one wdrążone. Gdy strony dojdą do porozumienia, to zawarta wcześniej umowa zostanie odpowiednio dopasowana. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, umowa pozostaje bez zmian.

5.3. Jeśli firma MKA Concept życzy sobie zmian w zakresie współpracy ustalonej w umowie, poinformuję o tym na piśmie klienta, przesyłając jednocześnie propozycję wdrążenia zmian. Dalszy proces przebiega w analogiczny sposób, opisany w punkcie 5.2.

5.4. Klient zobowiązuje się do odbioru dostarczonych przez agencję treści, w tym wszelkich szkiców i częściowo wykonanych zleceń. Przypadku gdy klient uchyla się od odbioru treści, uważa się treści za zaakceptowane po upływie dwóch tygodni od pisemnej prośby o wykonanie odbioru. 

5.5. Wszelkie zmiany po oficjalnym odbiorze uważa się za nowe zlecenie

6. Prawa

6.1. Po opłaceniu ustalonej w umowie kwoty klientowi przysługuje prawo do korzystania z usług agencji w zakresie opisanym w umowie. Jeśli nie ustalono inaczej, na dostarczone treści wszelakiej formy klient otrzymuje nieekskluzywne prawo do użytkowania  zgodnie z ustaleniami w umowie. 

6.2. Jeżeli klient chce używać dostarczonych treści poza ustalonym w umowie zakresie lub chce to nich wyłącznych praw, wymaga to dodatkowego honorarium za przeniesienie praw na klienta.

6.3. Przekazywanie praw na innych lub na inne podmioty jest niedozwolone. Chyba że w umowie ustalono inaczej. 

6.4. Bez pozwolenia klient nie może przerabiać i edytować dostarczonych treści. 

6.5. Klient jest zobowiązany obok dostarczonych treści wymienić firmę MKA Concept jako wykonawcę. 

7. Treści, materiały, domeny

7.1.  Firma MKA Concept nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone przez klienta materiały oraz nie ma obowiązku sprawdzania ich pod kątem możliwego łamania obowiązującego prawa. Klient zostanie natomiast poinformowany o możliwym ryzyku wynikającym z używania lub publikowania dostarczonych przez niego materiałów. 

7.2. W przypadku gdy z powodu dostarczonych przez klienta materiałów zostaną wysunięte przeciwko firmie MKA Concept jakiekolwiek roszczenia, to klient zobowiązuję się zwolnić agencję z odpowiedzialności.

7.3. W przypadku rejestrowania domen, do klienta należy sprawdzenie, czy domena nie narusza praw podmiotów trzecich.

7.4. Jeśli przeciwko firmie MKA Concept zostaną wysunięte zarzuty o łamanie prawa spowodowane przez materiały dostarczone przez klienta, to MKA Concept ma prawo zablokować wszystkie oferty złożone klientowi oraz wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8. Płatności, wynagrodzenie

8.1. Firma MKA Concept ma prawo do wystawiania rachunków wykonane i odebrane przez klienta częściowych zleceń, które składają się na całość zleconej usługi.

8.2. Jeśli nie ustalono inaczej, wynagrodzenie agencji jest obliczane na podstawie jednostek czasowych (roboczo godzin). Koszt roboczogodziny jest zgodny z aktualnym cennikiem, dostępnym na prośbę klienta lub został wpisany do umowy pomiędzy agencją a klientem. 

8.3. Wynagrodzenie agencji nie zawiera żadnych kosztów opakowania czy wysyłki i zawiera ustawowy podatek VAT.

8.4. Wszelkie dodatkowe koszty i kosztu podróży, które powstają w ramach wykonywania zlecenia, ponosi klient.

8.5. Propozycje klienta oraz jego pomoc i zaangażowanie w wykonanie zlecenia nie mają wpływu na wysokość ustalonego w umowie wynagrodzenia dla agencji.

8.6. Wszystkie dostarczone w ramach zlecenia materiały i dzieła pozostają własnością firmy MKA Concept aż do momentu całkowitego opłacenia wynagrodzenia. Jeśli klient podejmuje w tej sprawie kroki egzekucyjne, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę MKA Concept.

8.7. Jeśli nie ustalono inaczej, płatności za usługi należy dokonać w przeciągu 7 dni od wystawienia rachunku. Wszelkie koszty przelewu ponosi klient. W przypadku gdy klient zalega z płatnością, firma MKA Concept może naliczyć odsetki w wysokości 10% w skali roku. O zamiarze egzekwowania odsetek klient zostanie poinformowany pisemnie.

9. Reklamacje

9.1. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji na świadczone przez firmę MKA Concept usługi. Firma MKA Concept ma prawo do poprawienia wykonanej usługi i dostarczeniu jej w ustalonym pomiędzy klientem a agencją terminie.

9.2. Jeśli efekt ponownego wykonania usługi dalej nie jest zadowalający, klient ma możliwość skorzystania z obniżenia ceny za daną usługę.

9.3. Na złożenie reklamacji klient ma rok od odbioru wykonanej usługi. 

10. Wsparcie i doradztwo

10.1 Firma MKA Concept udziela klientowi wsparcia w powiązaniu ze świadczoną usługą. Wsparcie dotyczy m.in. problemów technicznych z dostarczonymi rozwiązaniami programistycznymi/ oprogramowaniami oraz wsparcia w zakresie obsługi tych oprogramowań. 

10.2. Po odbiorze usługi wparcie jest odpłatne, zgodnie z ustalonymi stawkami godzinowymi, chyba że ustalono inaczej w umowie lub w innej formie pisemnej.   

11. Ochrona danych, klauzula poufności

11.1. Obie strony umowy ustalają miedzy sobą klauzule poufności. Dotyczy ona zwartości umowy oraz wszelkich informacji, oraz wiedzy, które zostały nabyte podczas trwania umowy. Klauzula poufności obowiązuje nawet po rozwiązaniu mowy pomiędzy stronami.

11.2. Firma MKA concept ma prawo do administrowania danymi klienta w zakresie opisanym w polityce prywatności.

11.3. Przekazywanie informacji do prasy i telewizji na temat którejś ze stron umowy jest dozwolone, wymaga jednak pisemnej zgody. Nie tyczy się to zamieszenia an stronie agencji informacji o współpracy z klientem. W taki przypadku agencja może podać na swoje stronie nazwę, logotyp klienta oraz zakres współpracy w celach demonstracyjnych.  

12. Postanowienia końcowe

12.1. Miejscem wykonywania usługi jest siedziba firmy MKA Concept, jednak wszelkie ustalenia i rozmowy z klientem są wykonywane za pomocą telefonu, wiadomości e-mail oraz innych ogólnie dostępnych metod komunikacji. Jeśli niezbędne jest spotkanie obu stron, ma ono miejsce w siedzibie klienta lub w innym ustalonym miejscu, nie będącym siedzibą firmy MKA Concept Marcin Sznajder.

12.2. Obowiązujące obie strony umowy jest prawo polskie. 

Pomagamy niesamowitym firmom osiągać niesamowite wyniki. Strategie dopasowane do twojego biznesu.