POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

STRONY INTERNETOWEJ

mkaconcept.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej w domenie mkaconcept.pl (zwanej dalej Stroną). MKA Concept Marcin Sznajder  dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności odwiedzających stronę.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MKA Concept Marcin Sznajder, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP: 9282001994 oraz REGON: 388048463

Dane osobowe

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie.

Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających mkaconcept.pl w następujących zbiorach:

 • Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Umożliwienie kontaktu ze Sprzedawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Klientów, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z dostarczeniem produktów, hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Stroną, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

Uprawnienia Klienta

Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych administratora. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Klienci mogą również skontaktować się z administratorem w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@mkaconcept.pl

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Klienci odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej mkaconcept.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej mkaconcept.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Sprzedawcę przychodów subsydiujących działanie Sklepu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

 • uwierzytelnianie dostępu,
 • zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do Twoich preferencji.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności strony staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads.
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzających Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Wykorzystujemy pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia Twojego konta w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem w Sklepie (o ile udostępniamy taką funkcjonalność i o ile korzystasz z tego konta. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

Zarządzanie plikami „cookies”

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Klient znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Administratora przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania stroną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Strony przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Strony w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez adminstratora za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone na stronie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez administratora. Administrator dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych uprawnieni są wyłącznie sami Klienci, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie:

Hostingodawca: LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Dostawca usług poczty elektronicznej: LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostawca usług telekomunikacyjnych Netia S.A

Dostawca usług księgowych: Eksięgowy Sp. z o.o. Niedźwiedzia 11, 85-103 Bydgoszcz

Dostawca usług bankowych: Santander Bank Polska S.A

Inne

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Zastrzegamy prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez mkaconcept.pl